• JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator

BelépésCímlap
Digitális témahét 2.nap PDF Nyomtatás E-mail
2019. április 09. kedd, 18:07

Digitális kompetencia fejlesztése a matematikatanítás során 

2.nap 

A digitális témahéten tanulóink egy rendhagyó matematikafoglalkozáson vettek részt, ahol a tantárgyban szerzett ismereteiket, logikájukat és kreativitásukat kellett előhívni a feladatok megoldása során.

Az óra első részében egy online programmal, a Kahoot.com oldalon elérhető feladatszerkesztő segítségével készített kvíz játékkal ismerkedhettek meg a diákok. A kérdések megválaszolásához egy kód segítségével online válaszadásra volt lehetőségük saját számítógépükről. Az alkalmazás lehetővé teszi, hogy nevet válasszanak maguknak, és a megoldás helyességét, valamint a gyorsaságot pontozva rangsort állít fel a versenyző diákok között. Mivel a foglalkozáson több évfolyam tanulói vettek részt, ezért a logikára és a gondolkodási képességekre épült a feladatsor.

Az óra második felében a Műszaki Kiadó A problémamegoldás tanulható (MK-6185-9) című interaktív CD-ROM segítségével a szöveges feladatok megoldásának lehetőségeivel, stratégiáival ismerkedhetett meg a csoport. Az animációk, a játékok és az érdekes képek élményszerűvé tették a matematikát még azoknak a diákoknak is, akiknek nem ez a kedvenc tantárgyuk.

A játékos tanulás során jól érezték magukat a gyerekek, betekintést nyerhettek a digitális világ ezen területére is.

 

 
Digitális témahét 1.nap PDF Nyomtatás E-mail
2019. április 08. hétfő, 21:23

A Kéki Petőfi Sándor Általános Iskola, AMI tanulói az országosan meghírdetett Digitális Témahét programsorozatában vesznek részt 2019. április 8-12. között A projektünkben kiemelt figyelmelt fordítotunk a digitális technológia alkotó használatára és az algoritmikus gondolkodás fejlesztésére. A foglalkozásokon az ovis és a felső tagozat 6-7-8. osztályos tanulói vesznek részt.  

1.nap

Egy rendhagyó informatika óra keretében az Imagine Logo ismétléses utsítás elsajátítását kooperatív technikák alkalmazásával tettük változatosabbá. Az órát irányított csapatalakítással kezdtük, amiben mindenkinek szerepet kellett vállalnia a hatékony együttműködés jegyében. Közösen átismételtük az algoritmus fogalmát a smart tábla használatával. Ezután szóforgó írásban (kerekasztal) alaputasítások átismétlése következett. Az óra fő anyagát Szakértői mozaikon keresztül oldottuk meg. A csoport tagjai A, B, C kártyák kihúzásával külön asztalhoz ültek és a kapott feladatott megoldották. A végén mindenki visszaült a saját csoportjához és megtanították az adott alakzat programkódját.

 A tanulók motiváltan és örömmel vettek részt a foglalkozáson!

 

 

 

 

 
KAFFEE projekt tájékoztató PDF Nyomtatás E-mail
2019. március 19. kedd, 23:04

 

A teljes pályázat anyaga:  ---> Letöltés <---

 
Intézményvezetői pályázat kiírás PDF Nyomtatás E-mail
2019. február 25. hétfő, 20:07

 

Emberi Erőforrások Minisztere

 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Kéki Petőfi Sándor Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola 

 

Intézményvezető (magasabb vezető)

 

beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.08.16 - 2024.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4515 Kék, Rákóczi utca 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörébe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) , a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve vagy főiskola/egyetemi szintű végzettség és az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő művész szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve,
 • legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógusmunkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata,
 • a pályázó legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével),
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • a pályázó szakmai önéletrajza,
 • a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),
 • a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.
 • Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kántor Anikó nyújt, a 06-45-795-260 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (Kisvárdai Tankerületi Központ 4600 Kisvárda, Kodály Zoltán utca 15/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/149/00403-1/2019 , valamint a beosztás megnevezését: Kéki Petőfi Sándor Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola- Intézményvezető.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Oktatási és Kulturális Közlöny
 • Intézmény honlapja - 2019. február 25.
 • Kisvárdai Tankerületi Központ honlapja - 2019. február 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni a Kisvárdai Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT- Kéki Petőfi Sándor Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására".

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/kisvarda honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019.02.25.

 

        Letölthető --->Pdf<--- formátumban.

 
OVISOK AZ ISKOLÁBAN PDF Nyomtatás E-mail
2018. december 25. kedd, 19:06   November 30-án egy Mikulásváró összejövetelt rendeztünk a nagycsoportos óvodások részére. Izgatottan készültünk a 4. osztályos gyerekekkel: feldíszítettük a termet, rénszarvast és Mikulást színeztünk, fenyőfát ragasztottunk. Igyekeztünk minél ünnepélyesebbé varázsolni a tantermünket. Éppen olvasás óra volt, amikor ismerős zaj ütötte meg a fülünket. Jönnek az ovisok! – örvendeztek a gyerekek. Nemsokára be is tódult az osztályunkba a sok kis apróság. Elfoglalta mindenki a helyét, s megkezdtük a munkát. Egy gyönyörű Mikulás csizmát készítettek az óvodások a negyedikesek segítségével. Mindenki nagyon büszkén mutatta az elkészült remekművet. A munka után megvendégeltük a gyerekeket egy kis csokival és almalével. Közben összegyűltek az alsó tagozatosok, és egy jót beszélgettek egymással az ismerősök, a barátok, a testvérek.

Remekül eltelt ez az egy óra. Mindenki jól érezte magát.

Soós Lászlóné tanító néni

 
Labdarúgás 2018 PDF Nyomtatás E-mail
2018. december 25. kedd, 18:51

 

A Kisvárdai Tankerületi Központ több korcsoportban is labdarúgó tornát szervezett a tankerülethez tartozó iskolák diákjai számára. Iskolánk a III. korcsoportban adta le nevezését. A Kemecsén megrendezésre került kiskörzeti döntőt magabiztosan három nyert mérkőzéssel zárták tanulóink.

 

  

Beszterec, Vasmegyer, Kemecse csapatánál bizonyultunk jobbnak, és így a Gyulaházi döntőben képviseltük a körzetünket. 2018.november 29-én került sor a nyolc körzet legjobbjainak a csatájára. A csoportmérkőzéseket követően lehetőségünk nyílt a harmadik helyért küzdeni, de a Nyírkarásziak egy szerencsés góllal megszerezték a győzelmet és az ezzel járó III. helyet. Így a Tankerületi Központ iskolái (40 iskola) közül a Kéki Petőfi Sándor Általános Iskola, AMI tanulói a IV. legjobbak lettek.

 

A hagyományosan megrendezésre kerülő Diákolimpia IV. korcsoportos Futsal körzeti döntőjében, egy erős mezőnyben, a IV. helyen zártak tanulóink.

 

 

 

Gratulálunk a résztvevő tanulóknak!

 

Felkészítő pedagógusok: Mizsák Csaba

                                     Sebestyén Attila 

 
Éremeső PDF Nyomtatás E-mail
2018. december 25. kedd, 18:37

Nem hagyományos női sport, de iskolánkban a lányok kiemelkedő eredményeket érnek el Kyokhushin karatéban.

Vengrinyák Petra 2. osztályos tanulónk kátában I., kumitéban III. helyezést ért el. 

Az Orosz-lányok már az elmúlt tanévben is nyerték a fényesebbnél fényesebb érmeket, s nem volt ez másképp most sem. A nyíradonyi versenyen

Diána küzdésben I. és II., kátában III. lett. 

Testvére, Dorina kátában és küzdésben is a legjobbnak bizonyult korcsoportjában.

Debrecenben az országos versenyen a lányok III. helyezést értek el.

 

Gratulálunk!

 
Megyei angol verseny 2018 PDF Nyomtatás E-mail
2018. december 25. kedd, 18:26

   Alig kezdődött el a 2018/2019-es tanév, máris a versenyzés izgalmaiban lehetett részük a Kéki Petőfi Sándor Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola angol nyelvet tudó és szerető diákjainak. Hagyományosan a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola szervezésében idén november 23-án került sor a megyei szintű idegennyelvi írásbeli feladatlapos versenyre.

    Ebben a tanévben három megye 29 általános iskolájából közel 400 tanuló nevezett be a rangos megmérettetésre. A több mint két évtizednyi múlttal rendelkező nívós versenyen három tanuló képviselte iskolánkat, akiknek egy 35 pontos tesztet, egy szövegértést mérő feladatot, valamint egy játékos feladatot kellett megoldaniuk. A lelkiismeretes felkészülő munka eredményeképpen iskolánk tehetséges tanulói kimagasló eredményt értek el:

7. évfolyam: Balogh Levente       VII.helyezett

 

8. évfolyam: Beri Alex Szabolcs   I. helyezett


 

    8. évfolyam: Szabó Dóra             VIII. helyezett

 

    A nyolcadikosok közül Beri Alex Szabolcs bizonyult a legjobbnak, így elhozhatta a győztest megillető értékes tárgyjutalmat, valamint a tehetsége elismeréseként járó oklevelet és emléklapot. Nagyon büszke vagyok tanítványaimra, hiszen korcsoportjukban mindhárman bekerültek a legjobb nyolc közé maguk mögé utasítva számos megyei, valamint megyén túli nagyváros iskoláinak tanulóit. Az elért eredmények igazolják, hogy kis iskolákban is tanulnak nagy tehetségek, csak fel kell ismerni és gondozni kell őket!

    Bízom benne, hogy tanítványaim idegennyelv iránti szeretete a jövőben is sikerélményekkel gazdagítja majd őket!

 

Szívből Gratulálunk!

Pelsőczi Zsoltné tanárnő

 
„A tested a barátod!” PDF Nyomtatás E-mail
2018. december 25. kedd, 18:19


   November 19-én a testvériskolai pályázatunk keretén belül egy hatszoros világ- és kétszeres Európa-bajnok sportoló érkezett intézményünkbe.  Három év után ismét lehetőségünk volt arra, hogy Katus Attilával tornázzunk.

November közepén már nem volt alkalmas az idő arra, hogy a szabad levegőn, a sportpályán tartsuk meg a rendezvényt, így az aerobikbajnokkal a tornateremben mozogtak a gyerekek.

  A sportoló közvetlenségével azonnal elnyerte a tanulók rokonszenvét. A gyerekek kezdetben bátortalanul mozogtak, de a lendületes zene, az edző magával ragadó személyisége és energiája mindenkit fellelkesített. A hangulatot csak fokozta, amikor Attila egyre több gyereket választott maga mellé, akik aztán büszkén mutatták a gyakorlatokat társaiknak, mint kis segédedzők.

Miután a gyerekek kellően elfáradtak, Katus Attila hasznos életmódtanácsokkal látta el őket. Nem győzte hangsúlyozni, hogy a testünk a barátunk, bánjunk jól vele.  Nagyon fontosnak tartotta, hogy a gyermekeknek megmutassa azt, hogy az egészséges életmód döntés kérdése. Aki úgy dönt, hogy egészségesen él, az jár jó úton. Minden gyermek menő szeretne lenni a saját közegében, így próbál olyan példát mutatni nekik, ami követendő. Ezeket a példákat a mozgáson keresztül, illetve humoros és érthető formába csomagolva mutatta meg. A rendszeres testmozgást és sportot ajánlotta a nebulóknak, természetesen egészséges táplálkozással karöltve. Saját életútját demonstrálva próbálta a diákokat a helyes életvitel irányába terelni. Mesélt a sikerről, a sport örömeiről, és arról, hogy az életben mindenért küzdeni kell. Az győz, az éri el a célját, aki küzd érte. Motivációs beszédével arra sarkallta a gyerekeket, hogy legyenek álmaik, céljaik.  Aki többet sportol, tovább él és fiatalosabb marad. Az őszinte, de egyben gyerekközeli, humoros előadás utat talált hozzájuk.

    Az egy órás program után elkészültek a közös fotók, a gyerekek pedig lelkesen beszéltek a tanító néniknek az élményeikről, hogy mit hallottak Katus Attilától, milyen tanácsokkal látta el őket. Remélem, a későbbiekben is emlékezni fognak rá. A világbajnok elért eredményei, valamint közvetlensége, nyitott személyisége kiváló követendő példa tanulóink számára.

                                            Hegyes Szilvia intézményvezető                                                                                                      

 
Környezetvédelmi és katasztrófavédelmi nap az iskolában PDF Nyomtatás E-mail
2018. december 25. kedd, 17:25

  November 10-én, gyermekeink nagy örömére, szombaton is tanítási nap volt intézményünkben. Ez a nap kicsit másabb volt, mint a hétköznapok, hiszen a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Nonprofit Kft. szakemberei, illetve az Országos Katasztrófavédelem munkatársai látogattak el hozzánk.

  Tanulóink látványos előadás keretein belül megismerkedhettek a szelektív hulladékgyűjtés fontosságával, az újrahasznosítás fogalmával. Tapasztalhatták, milyen veszélyekkel járhat a szemét felhalmozódása, mit tehetnek ők ennek elkerülése érdekében. A bemutatót játékos faladatok követték, melyeken kipróbálhatták ügyességüket, tudásukat gyerekeink. A nyíregyházi THG munkatársait a katasztrófavédelem tűzoltói váltották. Szabó Mónika tűzvédelmi oktatást tartott kicsiknek és nagyoknak, Lukács István bemutatta a porral oltó helyes használatát, majd különböző tűzoltási technikákat ismertetett meg diákjainkkal.

Intézményünk udvarán tálcatűzgyújtás keretein belül tanulóink aktív részesei lehettek a tűz eloltásának porral oltó segítségével. A bátrabbak lángoló gázpalackot is olthattak Lukács István tűzoltó szigorú ellenőrzése mellett. A nap végén diákjaink könnyes szemekkel vették tudomásul, hogy a tűz nem terjedt tovább a főépületre, melléképületekre, de élményekkel telve térhettek haza.

További képek

 

Sebestyén Attila intézményvezető-helyettes

 
Együtt, testvérként PDF Nyomtatás E-mail
2018. december 25. kedd, 17:16


 

Intézményünk minden pályázati lehetőséget megragad. Örömmel vettük, hogy a testvériskolai pályázatunk nyert, és 2018. február 1-től 2020. január 31-ig 50 felsős tanuló vesz részt a programban. A szatmárnémeti és a szamoskrassói iskolával alakítunk ki kapcsolatot a következő 2 évben. A gyerekeknek heti rendszerességgel van tantárgyi fejlesztés (matematika és magyar nyelv és irodalom), idegen nyelvi óra (angol és német) és tematikus foglalkozás (egészséges életmód, Európai Uniós ismeretek, önkéntesség, a partneriskola megismerése).

A projektbe kirándulás is volt tervezve a partneriskolákhoz. Ezt várták a legjobban a gyerekek. November 7-én egy ködös korai őszi reggelen útnak indultunk Romániába. A 2 napos utazásra rengeteg program volt betervezve. Irodalmi és történelmi nevezetességeket néztünk meg. Nagykárolyban megtekintettük a romantikus, régi lovagvárakra emlékeztető, impozáns Károlyi-kastélyt, mely gyönyörű angolparkjával, felújított dísztermeivel, gazdag gyűjteményeivel kihagyhatatlan látványosság volt. A gyerekeknek nagyon tetszett az afrikai trófea-és fegyvergyűjtemény. Itt találkoztunk Pazdera Andreával, aki a 2 nap során mindenhová elkísért bennünket. Érmindszenten is jártunk, itt megnéztük Ady Endre emlékmúzeumát. Az udvar egyik végében van az Ady-kúria, melyben emlékmúzeum van, és a másik végében található a régi parasztház jellegű épület, melyben a költő született. Ebben a család régi bútorai láthatók. Kölcsey Ferencről mindenkinek Szatmárcseke jut eszébe, pedig a Himnusz költője Sződemeteren született. Jelenleg Kölcsey szülőháza a román görög katolikus parókus szolgálati lakása. A református lelkész feleségétől öröm volt hallani, hogy őrzik magyarságukat és hogyan ápolják Kölcsey emlékét, egy olyan településen, ahol már a magyarok vannak kisebbségben. A közel négyszáz lakosból mindössze félszázan magyarok. A nehézségek ellenére komoly munkába kezdtek az itt élők. Eltervezték, hogy egy olyan épületet építenek, amely méltó módon mutatja be Kölcsey életét. Megnéztük a templom mellett a költő egész alakos szobrát, majd elénekeltük a Himnuszt.

Bővebben...
 
«ElsőElőző12345678910KövetkezőUtolsó»

4. oldal / 17
Copyright © 2023 Kéki Petőfi Sándor Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola. Minden jog fenntartva.

Névnap

Ma 2023. december 02., szombat, Melinda és Vivien napja van. Holnap Ferenc napja lesz. Sok boldogságot kívánunk!

Iskolánk névadója

Szavazás

Miből szeretnétek többet látni weboldalunkon?
 

RSS link